top of page

踏話頭 
ta̍h-uē-thâu ​

聽李講故事就敢若lán細漢ê時,聽阿公講古仝款~李老師是啥人?欲講啥物?這是一个按怎的節目?閣是一陣按怎的人--咧?

以早hia--ê愛台灣的人bat做過啥物代誌?按怎對tsiânn-tsuè一个台灣人有幫贊?

歡迎逐家收聽「李講古我來聽」,做伙來聽台語講古。

Image by Sam Chang

李講古 我來聽

​用台文寫台灣人的故事

予tuā-lâng聽ê古「給大人聽的故事」

​李贊星老師講古 台語讀寫班學生編寫

會使聽的台語文章(ē-sái thiann ê Tâi-gí bûn-tsiong)
會使讀的台語放送(ē-sái tha̍k ê Tâi-gí Podcast)

Podcast 來遮聽
Photo by Sam Chang
亞特蘭大TAA台語讀寫班進階班◆成果發表會《台語kah我ê專業》

亞特蘭大TAA台語讀寫班進階班◆成果發表會《台語kah我ê專業》

Play Video

我對台語有真深ê感情。定定佇學習ê時,siàu-liām我轉去天庭ê阿公佮阿媽,那學著那流目屎,親像看著阿公佮我講話仝款,可惜我細漢ê時陣,攏嫌他囉哩囉嗦閣bē曉講華語,有夠sông-- ê。

 - 沈宇蘋 亞特蘭大TAA台語讀寫班負責人 - 

 揀tsi̍t个故事,做伙來聽
Lectures

001

003

002

004

田朝明醫師夫婦-
政治受難者的庇護神

002 馬雅各醫學博士(蘇格蘭籍)-
頭一个來台灣醫療宣教的先知

003 森山松之助-
華麗官廰的設計者

004 施乾夫婦-

乞食的守護神

bottom of page