top of page
Search

028 揹民主十字架ê人:高俊明牧師

Updated: Mar 21, 2022


因為上帝ê愛,hōo伊有幫贊弱勢ê善心,落尾伊行入無人欲去ê原住民山區傳教;因為上帝ê愛,mā hōo伊有克服萬難ê力量,tshuē經費重建神學院;因為上帝ê愛,koh hōo伊有正義ê勇氣,收容政治犯了後,tian-tó hőng關。

這禮拜,請你做伙來聽揹民主十字架ê高俊明牧師,一生為神、為母語、為民主奮鬥ê故事。

看不懂台文,點李講古我來聽podcast 讀出來給你聽


文稿編寫:吳鈺瑾 校對:林琪蓁、陳翔容


逐家好!我是李贊星。真歡喜逐家來收聽「李講古,我來聽」ê節目,Tī拜二,聽台灣人ê故事。這禮拜,lán beh來聽揹民主十字架ê人:高俊明牧師ê故事。

高俊明牧師出席美麗島30週年紀念活動

阿公高長受馬雅各影響信基督

高俊明牧師ê阿公高長(Ko Tióng)tī 28歲ê時,uì泉州移民到府城。1865年,英國長老教會ê宣教士馬雅各(James Laidlaw Maxwell)來到府城做醫療宣教,伊是歷史上第一ê來台灣ê傳教士。伊tī府城ê看西街創設禮拜堂醫館。高長tiānn-tiānn會去看西街聽道理,後--來koh tī馬雅各醫師ê住所piànn-sàu、煮飯。閒ê時,馬醫師會教伊白話字、讀聖經,tō按呢高長決定beh信教洗禮。根據高俊明牧師ê回憶錄,in阿公高長是台灣基督長老教會第一ê受洗ê信徒。漸漸仔,伊愈讀聖經,愈對上帝有信心。Tō決定beh去山區傳教,kā伊所知ê道理傳播--出-去。


38歲ê時,高長hām 18歲ê洪雅(Hoanya)平埔族姑娘朱鶯(Tsu Ing)結婚,生有五男三女。

第三ê查埔囡仔高再得(Ko Tsài-tit)tō是高俊明ê老爸。高再得自細漢tō tī彰化基督教病院hām蘭大衛(David Landsborough)醫師學醫術。出師了後,tī台南開設再生堂病院。平埔阿媽suah tī 43歲ê時過身--去,高--家ê大、細項代誌lóng交hōo高再得發落。


高--家五男三女ê收入lóng ài交--出-來去支援下一代ê教育。Tō是有這種ê家庭支援系統,高--家ê囡仔lóng會當去日本讀冊,學醫學、音樂等等。高再得mā得著蘭大衛醫師「切膚之愛」ê濟世精神,善待困苦無依ê患者。M̄-nā無kā收錢,koh會提維他命丸kā in補。24歲ê高再得hām出名漢醫ê查某囝侯青蓮(Hâu Tshing-liân)小姐結婚,生有13 ê囡仔,高俊明是排第12--ê。青蓮gâu煮食、gâu理財huānn家,是太平境教會 40年ê主日學老師。Bat做過長榮女中ê董事長。高再得信仰虔誠、熱心教會事工,做台灣文化協會理事ê時,長期贊助姨丈蔡培火(Tshuà Puê-hué)ê政治活動,bat去hōo日本憲兵lia̍h去關過一禮拜。伊mā是贊助林茂生(Lîm Bōo-sing)去美國讀哲學博士ê贊助人之一。

去日本讀冊tuà tī姨丈公蔡培火ê厝--裡

高俊明細漢ê時無愛讀冊,兄弟姐妹lóng去日本讀冊,tshun伊一ê人無聊,tī小學五年ê時,tō吵beh去日本讀冊和兄姐做陣,tuà tī姨丈公蔡培火ê厝--裡。伊tī日本ê時愛釣魚、愛tshit-thô,初中考了幾落間學校lóng考無tiâu,只好去讀夜學。Tī夜學看著同窗日--時ài去thàn錢,暗時koh ài足認真--ê讀冊,受著這種拚勢精神ê影響,高俊明決心長志、認真讀冊,重新考入去名校青山學院初中部。第一年tō提著全班ê第一名。Tī tsia伊kah-ì著露西亞ê文學家托爾斯泰(Tolstoy)ê作品。托爾斯泰雖然是貴族,m̄-koh伊hām農民仝款穿粗衫、食粗物,伊koh教農民bat字,甚至kā所有ê土地分hōo農民。Tsia-ê記事hōo高俊明非常--ê感動,伊立志以後beh為貧困、被壓迫ê人獻身。初二ê時二次世界大戰開始,人民感受著死亡ê威脅,心情驚惶不安,mā有人過著無明仔載ê日子,盡thàn盡開,過著虛華酒醉、行風化區ê日子。這時伊才開始探討人生ê意義到底是siánn-mih?伊tiānn-tiānn去一位音樂老師齊藤小姐主持ê家庭禮拜,hām下晡時仔ê信仰座談。參加ê學生tō kánn-ná是兄姐間ê親密感情,互相探討人生,tshuē著信仰ê力量。


戰後伊轉來到長榮中學讀初三,隨後koh再升入去高中部,伊固定每禮拜六會去「清風莊」kah肺癆患者鬥陣唱歌、講古hōo in聽。禮拜日做完禮拜後,伊lóng會去「愛護寮」照顧乞食,幫贊in生活ê需要。Koh會tshuā囡仔ê主日學,教乞食囡仔bat字,bat 代誌

佇台南神學院受裝備

長榮高中畢業後,伊欲申請去讀「台南神學院」。除了ài有社會服務ê事蹟以外,mā ài有教會牧師ê推薦信,koh ài通過入學ê口試。黃彰輝院長問伊讀完神學院以後欲tshòng siánn?伊kā回答講:畢業後beh辦孤兒院。神學院三年實習ê時,去hōo人派去台南岡仔林ê平埔族地區傳教。Tsiânn tú-hó--ê岡仔林教會tō是阿公高長擔任過傳教士、牧會ê所在。阿媽朱鶯tō是tī tsia過身--去--ê,祖孫仔tī 50年後,由命運ê牽絲帶線,竟然tī tsia會當鬥陣做伙。

去無牧師願意去ê原住民ê山區傳教

台南神學院ê畢業演講是由屏東教會ê許有才牧師擔綱--ê,伊詳細--ê報告山區ê原住民是偌爾仔相信上帝,欣慕福音ê狀況。可惜--ê是山區欠缺牧師,無牧師願意去不便ê山區傳教。彼當時,伊馬上改變開辦孤兒院ê心意,下定決心beh去原住民ê山區傳教。Tī屏東教會許有才牧師ê幫贊之下,高俊明除了做傳教kah牧會ê工課以外,mā開始有系統--ê研讀排灣族ê語言。一年後,伊tō單身入去山區巡迴傳教。頭起先行一點鐘ê山路tō tshuán-phīnn-phēnn。經過半年ê操練,身體是愈來愈勇、愈有睏尾。一工peh成十點鐘lóng無問題。甚至比原住民青年koh khah勇。原住民lóng真欣慕福音,無論到tó tsi̍t ê庄社,規庄社ê族人lóng會集聚到齊。上愛--ê是聽高俊明牧師講聖經ê故事,有當時仔講kah半暝仔,原住民猶m̄放伊suah。族人lóng會安排上好ê房間hōo伊tuà,kā上好ê食物提出來招待。原住民雖然日--時tsoh-sit真thiám,暗時mā koh會認真聽高牧師講道理,in對宗教ê熱情使人感動。


有一擺高牧師去傳教,tn̄g-tio̍h西北雨,除了新買ê包ga-lá-suh-lok-á ê睏衫以外,規身軀lóng tâm-lì-lok。只好--是穿新ê睏衫講道。巡迴傳道再度轉來到這間教會ê時,伊tshuah-tsi̍t-tiô--ê發現,台跤ê會眾lóng穿頂改伊穿過仝款色水ê睏衫,來tsia做禮拜。原來,會眾想講睏衫是教會新規定ê制服--neh。Tī高俊明牧師kah同工ê開發,山地原住民ê長老教會已經達到500外間--ah。有ê教堂猶比平地教會koh khah有規模。

受聘為玉山神學院院長。專門培養原住民傳教人才

1957年,28歲ê高牧師,受聘為玉山神學院院長。專門培養原住民傳教人才。學生來自各部落,年歲相差tsiânn大,3分之一ê學生早就結婚--ah。In有--ê是受tio̍h家庭ê鼓勵,有--ê是違背族人ê祖靈信仰,有--ê是放棄thàn錢ê頭路來tsia接受傳道士ê訓練。52 ê學生tō親像gypsy,四界去kā人借tuà,流浪漂泊不定。最後是由黃彰輝牧師、孫雅各牧師ê走tsông,去世界各地募tio̍h 240萬,tī花蓮ê鯉魚潭山區買一塊八甲ê土地。經過老師、學生、各地來ê族人、國際學生、志工等人ê拍拚,三年後,kā拋荒ê八甲土地建設kah有第一本館、第二本館、學生宿舍、教職員宿舍和農舍。玉山神學院教育ê宗旨是培養原住民意識,以原住民為光榮ê傳道人。學業分別為神學、社會學、歷史、農業、文學、運動、音樂,mā聘請世界各民族ê老師來教課,hōo學生有原住民意識iā有台灣意識。最後,koh再成做超越種族、血緣、文化、有國際觀ê傳教士。


1958年高俊明牧師hām牧師ê查某囝、tuà tī日本ē李麗珍小姐結婚。「洞房」是租用拋荒ê灶跤,壁--裡破一大空。寒--人ê 太平洋海風會吹入來「洞房」,冷吱吱。厝內ê物件會去hōo海風siàn kah khok-khok叫。高牧師月給800 khoo是由芥菜種會孫理蓮牧師娘提供--ê。有當時仔月給bē-hù市,bē-tàng準時寄到位,家庭經濟tō ē發生問題。

擔任台灣基督長老教會總幹事

1970年伊hőng選做台灣基督長老教會總幹事,是總會實際ê執行人,責任重大。1964年世界基督教普世協會W.C.C.決定接受中國成做會員國。Tse違背國民黨政府「漢賊不兩立」ê原則,一直愛長老教會退出W.C.C.,ah無,beh hōo長老教會好看。高俊明總幹事認為台灣tī國際上一直hőng逼、退出國際組織,這時長老教會hām世界各教會ê連繫是一項足重要ê代誌,堅持m̄退。當時是國民黨一黨專制ê恐怖時代,反對ê人m̄ sī hőng威脅,tō sī去坐監。1971年聯合國接受中國代替台灣ê席次,雖然有ê國家建議用別種名號加入,m̄-koh蔣介石猶是堅持「漢賊不兩立」––退出聯合國。美國總統宣布欲去中國訪問,台灣ê國際地位非常ê危險。長老教會以基督ê信仰向國際發出第一次聲明:台灣人有權利決定台灣ê命運。要求內政改革,中央民意代表全面改選。國民黨tō開始跟隨監視、秘密錄音,有ê牧師驚kah ài寫遺書交待身後ê代誌。1975年國際關係繼續惡化,邦交國紛紛斷交。國民黨為tio̍h beh確保對內ê政權,開始沒收白話字聖經hām紅皮ê小聖經,in-uī in講紅皮--ê kah《毛語錄》仝款ê色水。Mā加強對長老教會ê滲透kah分化。1975年長老教會總會發表第二次聲明,呼籲:維護人民有宗教信仰ê自由、保障人民安全、關心社會公義、突破外交孤立ê困境。


1977年時局繼續--ê惡化。部分khah接近國民黨ê信徒,開始tī內部批評總會,指揮牧師tse袂使he袂使--ê, kí-kí-tu̍h-tu̍h,要求長老、牧師ài退出總會,基督長老教會陷入分裂ê危機。這時,美國ê國務卿beh去中國訪問,第七艦隊撤離台灣海峽,台灣陷入去hōo中國併吞ê危險。1977年基督長老教會發出史無前例ê第三次聲明,要求國民黨政府ài hōo台灣成做新而獨立ê國家,這tō sī「台灣基督教會人權宣言」,表達出台灣人民追求台灣獨立ê心意。


1979年12月初十,台灣發生「美麗島事件」,驚動全世界。國民黨為著欲掌握政權,藉機會大量--ê逮捕異議人士。施明德tī逃亡ê期間,透過趙振貳牧師請求長老,拜託總會幫贊伊tshuē bih身ê所在。高總幹事出於基督疼惜患難困苦ê人,收留施明德。耶穌講:「所有ê疼痛中,為朋友放棄生命ê人,上蓋偉大。」何況施明德是使用非暴力ê方式追求政治理想--ê,是世界特赦組織認定ê良心犯。Tō是按呢,高俊明總幹事hőng關4年3個月koh 21工。基督教總會tī年會中全體通過決議,kā總幹事ê職位保留到伊出獄為止。開會期間會khǹg一塊空椅子,期待伊早日轉--來。鼓勵分區--ê舉辦禁食祈禱會,世界各地寄來ê慰問卡,那親像燕仔仝款,由四界ê所在飛--過-來。

1988年1月16日,高俊明牧師kah台灣基督長老教會等社運團體,聲援蔡有全、許曹德。透過十偌場遊行、演講,要求「釋放蔡有全、許曹德」,傳達言論自由、台獨無罪ê理念kah聲音。
1989年1月29日,高俊明牧師kah台灣基督長老教會參加「百萬人簽名反老賊運動」。
1989年5月19日,台灣建國烈士鄭南榕ê告別式,送葬隊伍到總統府ê sî,hōo鎮暴部隊隔開。烈士詹益樺tī tsia壯烈自焚。陳永興醫師、高俊明牧師、林宗正牧師tī宣傳車頂懸安tah眾人。
1999年4月10日,高俊明牧師kah蔡同榮立委、賴清德立委、黃昭堂博士等人發起「四一〇絕食抗議,要求通過公民投票法」,tī立法院正門前埕絕食ê活動。
2003年9月6日,高俊明牧師參加「台灣正名運動」

台灣雖然行過「中國國民黨」ê專制統治,m̄-koh tsit-má ài koh面對「中國共產黨」ê統戰kah武力威脅。咱uì高俊明牧師ê一言一行,堅持台灣優先ê信念中,會當感受tio̍h高俊明牧師疼台灣ê感動,tshuē出無限ê靈感,行出lán出頭天ê路。

多謝各位ê收聽,lán後禮拜tsiah koh來坐。

圖片來源:用鏡頭回顧高俊明牧師 一生用行動實踐對民主人權的追求 邱萬興/攝27 views0 comments

Comments


bottom of page