top of page
Search

036 霧社事件ê抗日義士 Mona Ludau

2011年 ê 史詩電影「賽德克巴萊」描寫了台灣佇日本統治之下,台灣原住民 Seeliq 族勇敢抗爭,慘烈犧牲 ê 故事--霧社事件。Kin-á-jit,咱做伙來聽 Mona Ludau 是 án-tsuánn 好好 ê 頭目毋做,sua̍h 欲來抗日 ê 前因後果。

台文編寫: 杜荷洲 校稿: 蕭如娟 李以如


Mona Ludau 1880年出生佇 Seetiq 霧社群內 ê Mahebo 社,老爸 Ludau Bai 是社裡 ê 頭目。伊自細漢 tō 聰明伶俐,漢草生做高 tshiâng 大漢,16 歲 ê 時 tō 出草獵(la̍h)著人頭,得 tio̍h 紋面 ê 標記。老爸過身後,Mona Ludau 繼承 Mahebo 社 ê 頭目,受著族人 ê 愛戴。Mahebo 社是屬較親近日本 ê「味方蕃」,1911年 Mona Ludau bat hōo 台灣總督府招待去日本參觀,日本人 beh hōo 高砂族 ê 族人感受著文明 ê 氣氛,見識 tio̍h 日本 ê 富強 kah 山地開發 ê 必要性。


佇這擺 ê 旅行中,Mona Ludau 發現 tio̍h 日本 ê 警察加真有禮貌,教育水準 mā 加 kah 懸,無親像台灣 ê 警察用高壓 ê 方式去管理高砂族--ê,看高砂族人無目地,做無理 ê 要求 kah 規定。比如講日本警察 tī 台灣禁止族人紋面。紋面是 Seetiq 族足重要 ê 文化,是男女成人 ê 象徵,死了以後會當和祖靈鬥陣 ê 標誌。另外日本警察被鼓勵娶頭目 ê 查某囝當做是政治婚姻,án-ne khak 方便來管理高砂族。毋過,結婚過 ê 日本警察一旦調去市區,tō kā 山區 ê 牽手放 sat--去,造成家庭 ê 問題。咱愛知影,Seetiq ê 族訓有講,hōo 人放 sat--khì ê 查某囝,是袂使轉去後頭厝--ê。1920年代,日本政府大量開發山區,樹木愈被開採,Seetiq 族所依賴生存 ê 獵場 tō 愈少。樹木 mā -sī Seetiq 族祖靈誕生 ê 所在,自 án-ne 祖先留落來 ê 信仰受著誠大 ê 衝擊。另外族人替日本人 tshò 柴 ê 工錢,是漢人ê 一半 niā-niā。Tsia-ê â 文化差別、生存權被剝削,族人 ê 尊嚴被tsau-that糟榻,攏是造成霧社事件 ê 遠因。

霧社事件 ê 近因是風流 ê 日本警察吉村克己。吉村平常 tī 社裡 tō 定定 ē 去欺負查某囡仔。有一工伊去參加婚禮,啉甲酒醉後,kā 新娘 á 敲油,做出無禮貌 ê 動作。這時,Mona Ludau ê 大漢囝 Tadao 趕緊由內面走--出來,手捀酒杯,beh 向吉村敬酒,想 beh 共代誌化解。酒醉 ê 吉村 suah 共 Tadao ê 酒杯摔 tī 塗跤,koh 出手 kā Tadao 拍。眾人看袂做--lih,tō 起跤動手,你一拳我一跤 kā 吉村修理。事後,Mona Ludau 知影代誌大條--ah,拍日本警察是天大地大 ê 代誌,有可能會予日本政府判死刑--ê。伊 tō 親身紮粟仔酒 hām 禮物去分駐所賠罪會失禮。,吉村 m̄-nā 無接受,顛倒 kā 事件報去總督府。


生死不明 ê 眾人,uī-tio̍h 欲 tshuē 出一條生路,tTī 1930年10月24日,利用 Hogo 社族人婚禮宴會做掩護,Mona Ludau 召集各社 ê 族人參詳起義 ê 代誌。有六 ê 社是絕對支持,三 ê 社是馬馬虎虎,可惜--ê 是,有二 ê 社, Tautua 社 hām Talokku 社,in 是親日本 ê「味方番」,堅持反對起義。會議 ê 結果 sī 眾人決定 tī 10月27日,明治天皇 ê 小弟北白川宮能久親王 ê 祭日彼工起義。北白川是近衛師 ê 團長,tshuā 兵攻打台灣 ê 時,不幸致 tio̍h cholera 病死,每年 ê 10月27日,全台灣攏會舉行聖典紀念伊。霧社 ê Seetiq 族照冠例會舉行運動會,所有 ê 官員、老師、警察、公務人員攏愛去參加,是起義上好 ê時機。


10月27日透早,霧社公學校舉行運動會,佇日本國歌演奏了後,日本國旗勻勻仔昇--起-來 ê 時,iā 就是發起戰鬥開始 ê 信號。Mona Ludau tshuā tio̍h Seetiq 族人以上緊 ê 速度衝入去式場,發動攻擊,khí-phuì-bīn--ê 看著日本人 tō 刣。另外一隊 ê 兵馬去攻擊警察分室、警察駐在所、郵便所、機關宿社,造成血流成河。兩隊人馬攏總刣死 134 ê 日本人 hāâm 兩 ê 穿和服被誤殺 ê 漢人,215 ê 日本人受傷。這是日本統治台灣五十年間,日本人死傷上蓋濟 ê 事件。Mona Ludau 和伊 ê 族人長期予日本人凌治、剝削 ê 暴政之下,終其尾Seetiq 族人用傳統 ê 出草儀式光復霧社。


眾人享受 tio̍h 短暫 ê勝利快感,為 tio̍h 欲爭取 koh 較濟 ê 時間,Mona Ludau kā 唯一通往外口 ê吊橋炸斷,koh kā 對外通信 ê 電話線 tshuà 掉。沒收 tio̍h 180支銃 hām 2萬3千粒銃子 ê 戰勝品,準備迎接 koh 較大ê戰鬥。日本政府準備派兵鎮壓進前,先 uì 親日 ê「味方蕃」,Tautau 社hâm Tolokku 社落手,鼓勵 in 去出草,kā Seetiq 族 ê 人頭割--落-來。定出鼓勵 ê 辦法:頭目200箍,壯丁100箍,婦人人30箍。按呢來造成族人間 ê 敵對,紲--落-來 ê 第十三任總督石塚英莫藏派出強大 ê 兵力,陸軍1563名、警察1231名、軍夫1381名,猶有親日 ê「味方蕃」攏總4706名,欲去和 koh-á 有1236人 ê Seetiq 勇士捙拚。強大 ê 兵力 tō tī 「味方蕃」Tautua 社 hām Tolokku 社 ê tshuā 路之下,真緊 tō 佔領 tio̍h 霧社地區。110月2日連 Mona Ludau ê 基地 Mahebo 社 mā 淪陷--去--ah。起義軍只好兵分二路退入去山區,大部份 ê 兵力退 tī Mahebo 溪 ê 大石洞內。11月4日,台南步兵 ê 第一大隊200人進攻重要 ê 據點「一文字」,雙方經過三小時 ê 戰鬥,Mona Ludau 這爿雖然小可仔贏面,毋過第二 ê 後生 Bassoa tio̍h中銃受重傷,Bassoa 命令伊 ê 戰友 kā 伊ê 頭割--落-來,展現出 Seetiq 勇士維護死亡 ê 尊嚴。


Mona Ludau 所佔領 tio̍h ê 山谷真深,樹林真密 koh真懸,日本軍一直無法度 kā 攻落來。日本軍再度展出「以蕃制蕃」ê 策略,由「味方蕃」Tautua 社和 Tolokku 社組成 ê 聯合部隊,tī Mahebo ê 山谷雙方相拄,發生高砂族之間 ê 戰鬥。Tautua 社 ê 頭目戰死 tī 山谷來,猶有 Tautua 社 ê 族人16人戰死,10人受傷。這擺 ê 戰役 mā 成做以後 ê「二次霧社事件」ê 遠因。日本軍人無法度適應山區 ê 氣侯地型,想無步數,最後違背 tio̍h 國際公約,提出毒ga55 suh3瓦斯做武器來對付起義軍。同時大批 ê 陸軍使用大炮猛攻山谷,Mona Ludau ê 部隊節節敗退,退 kah 無路--ah ê 時,296个族人自殺吊 tī 樹仔頭。


Seetiq 族人相信祖靈是由樹仔來--ê,吊 tāu 會 hōo in 返去祖靈 ê 世界。Mona Ludau 看 tio̍h 大勢已去,銃子用完--ah ,彈盡援絕,伊 tshua著族人21人,tī 一間柴板仔厝--裡集體自殺,tshuē 著人生最後 ê 尊嚴。12月8日,一直守 tī 山谷 ê 大囝Tadao,寧死不屈毋願投降。上尾仔,實在是無法發度 ê 度--ah,Tadao tshuā 著 4 ê 勇士吊 tī 樹仔頭自殺,結束 tio̍h 第一次 ê 霧社事件。


霧社事件後,猶 koh 活著 ê Mahebo族賰 564人 niā-niā,in 被集合做伙號做「保護蕃」。舊年發生 ê 霧社事件,Tautua 社 ê 頭目 kah 族人被殺,這 tsântsān 冤仇 hōo Tautua 社族人記記在心,定定想欲報復。佇日本警察 ê 縱容之下,Tautua 族人再度出草,刣死216名 ê Mahebo 族人,這tō -sī 「第二次霧社事件」。


這兩改ê霧社事件,接近到是滅族 ê 行為,是台灣原住民抗爭犧牲上慘烈 ê 一改。Hőng 刣賰--ê 296个Mahebo族人,被要求離開故鄉霧社,遷移去川中島。風境優美,富裕ê田園 tsiânn 好 khiāa起 ê故鄉-霧社,tō 讓出去 hōo「味方蕃」蹛。 日本ê人道醫師井上伊之助,雖然伊 ê 老爸去 hōo Atayal 族出草刣死,毋過伊將仇恨化做愛,井上醫生看 tioh Mahebo 族強強欲斷種--去,閣致著Malaria ê傳染病,有 ê 人閣 tī 戰鬥中受傷,攏需要醫生替 in 治病。井上自動請願來到川中島替Mahebo 族人醫病,tshuāa 族人祈禱,tī 信仰中 tshuē 著力量。這種超越種族、血緣 ê 愛,是人類上珍貴 ê 情懷。


咱 mā 向望新生代 ê Seetiq族人,會當勇壯--ê 活--落-去,繼承著 Seetiq 族 ê 優良傳統。

(歡迎逐家收聽【李講古我來聽】第19集:【賽德克族的恩人】原住民醫療之父-井上伊之助的故事)

42 views0 comments

Comments


bottom of page