top of page
Search

037 飄撇ê外交官:張超英|好額人少爺的可樂人生

張超英ê政商關係誠好,台灣足濟關鍵ê時刻伊lóng有參與著。雖然伊只是一个新聞局ê公務員,毋過無論是拚外交、提懸台灣tī國際間ê知名度,只要是為自由、民主kah公義,無論啥物黨派伊lóng kā in鬥相共。 看不懂嗎? 聽Podcast 用台灣話聽台灣古 

張超英 圖片來源:麥田出版社

台文編寫:郭孟樺 校對:洪偉婷、劉嘉佳

張超英外交官1933年出世tī東京。彼時陣,伊ê老爸張月澄tú tī東京帝國大學讀研究所,伊ê老母tī伊一歲ê時tō過身--去,伊自細漢是內媽kah阿公張聰明tshuā 大漢--ê。阿公張聰明tī台北十八份景尾開辦礦山,掘著塗碳成做好額人,伊真有生理頭腦,mā是日本三菱商品ê台灣總代理。Tī台北宮前町九十番地(中山北路台灣水泥大樓ê對面)買一片1000外坪ê土地,起一間豪華ê花園別莊。張超英細漢ê時,bat看過阿公ê好朋友林家花園ê林熊徵(Lîm Hiông-ting),亦是華南銀行ê創辦人,兩人tū食完tshit-á-mī,隔轉工大箍ê林熊徵suah過身--去;留落來大量ê財產。這項代誌hōo張超英印象真深,伊tō立志以後欲用厝裡ê財產,來做一番大事業。

疼鑽石孫張超英的祖父(前排右一)祖母(前排左一)圖片來源:三立新聞網/麥田出版

老爸張月澄tī日本讀小學,台北州第一中學校畢業後去香港讀基督教ê萃(tsuī)男英文書院,後--來去讀廣東中山大學。Tī hia伊開始有真深ê中國意識,mā加入去中國國民黨,希望有一工中國會𤆬兵去收復台灣。伊tī上海組立「台灣革命青年團」,發行「台灣先鋒」hām「勿忘台灣」ê刊物,呼籲中國毋通袂記得台灣猶tī日本ê統治中,koh捌hōo日本政府lia̍h去關兩年。張月澄 kā宮前町九十番地ê豪華別莊,以一箍ê租金租hōo國民黨政府ê「中華民國駐台北總領事館」做為簽證、辦外交之用;看著中華民國ê國旗會當tī日本領土ê空中飄揚,對伊來講是足驕傲--ê。

宮前町九十番地-中華民國駐台北總領事館。圖片來源:麥田出版

第二次大戰了後,國民黨戰敗來台,這間別莊hōo情報人員做為情報總局。1947年二二八事件發生,愛中國ê青年張月澄無緣故--ê hōo國民黨特務lia̍h去關押,宣判死刑。阿公張聰明用盡一切政商關係,散盡家財,才由陳儀落字條,kā張月澄uì監獄中kā𤆬--出-來。M-koh 張月澄ê其他好朋友,像陳炘(Tân Him,第一間台灣人經營ê金融機構「大東信託」創辦人)、林茂生(Lîm Bōo-sing,《民報》創辦人)等等,in hám屍體tō phah無去。自按呢,張月澄ê中國夢破碎--去--ah。伊一直到77歲過身--去為止,35年來tō ná親像變做另外一个人,家己bih tī冊房無袂見人,甚至hám對厝--裡ê人mā無想袂講話。


    故事ê男主角登台--ah!張超英細漢去讀日本人讀ê「建成小學校」,tī「台北州第二中學」畢業了後伊kah老爸仝款hőng送去外國讀冊,欲訓練伊ê國際觀kah獨立ê個性。高中tī香港ê Royden House英文學院,後來閣去日本東京讀政治經濟,1957年tī東京上智大學ê研究所畢業。

tī東京留學的張超英 圖片來源:麥田出版

1958年,二十五歲ê張超英考入去台灣新聞局,局--裡有四、五十人,m̄-koh本省ê台灣人遮三个niā-niā。伊用克難ê方式拍一pōo記錄片「寶島三日」,代表國家去法國馬賽參加電影展,提著第二名。因為伊有攝影(liap-iánn) ê天份,後來hőng派去加拿大國家記錄中心做一年ê訓練,轉來了後tō升做國際處ê副主任。


張超英出世tī 一个政商背景ê家庭,阿媽自細漢tō 共交代「莫kah人計較」,tsē對伊ê一生影響誠深。為著台灣伊總是拼性命--ê無計較leh奉獻;比論講伊敢送上貴ê紅酒hōo幫贊過台灣ê朋友,伊會𤆬照顧過台灣ê朋友去三星ê米其林餐廳食好料--ê,新聞局ê薪水定定lóng無夠付伊做外交ê交際費。伊iā是超黨派ê支持者,只要是對台灣有利ê工課,伊攏會無計較--ê去做,mā因為按呢suah有人罵伊是台奸,m̄-koh伊腹腸有夠闊--ê,無kā hia-ê批評囥tī心肝內。有一擺日本朝日新聞支店社長,邀請宋楚瑜tī五星級ê溫泉旅社食暗頓,社長代替in訂了房間,in tshím tuà--入-去才知影這是天價ê旅社,價數(kè-siàu)大大超過外交ê預算。當逐家為tio̍h錢銀煩惱ê時,張超英出聲講:「免煩腦--lah!無夠--ê我來付tō好。」自這擺ê交陪以後,台灣新聞漸漸仔出現tī朝日新聞,間接--ê mā帶動台灣新聞ê見報率。張超英tō是有這款ê胸懷kah實力改變著台灣ê外交困境。


1967年伊hőng派去紐約做新聞專員,工課是連絡美國ê新聞界。1971年 tī紐約ê聯合國總部承認中華人民共和國是唯一代表中國ê席次,建議中華民國改用別khuán名號加入聯合國,因為蔣介石ê反對,中華民國被迫退出聯合國。1978年12月16日美國決定欲hām台灣斷交。這个消息uì張超英ê朋友─CBS主播Water Cronkite kā 消息漏洩(lāu-sia̍p)hōo張超英。伊tō kā這个天大地大ê消息傳轉去台北,tī黃金時間內會當做緊急ê處理。Thìng候美國大使去kā蔣經國報告ê時,其實咱台灣tī十外點鐘進前tō知影--ah,這mā是張超英ê功勞。


1980年張超英轉任到東京做處長,伊用真liàn-tńg ê日語,推sak 台灣hōo日本主流ê報社。彼當時,兩國無外交關係,台灣人欲去日本申請簽證ê時hőng刁難,愛14工才提會著簽證;張超英透過阿公熟似ê眾議員,利用「觀光審議委員會」去kā外務省施壓,按呢才kā處理簽證ê時間減少甲tshun兩工niā-niā。


1984年,台灣ê政治明星宋處瑜向張超英要求欲和日本首相中曾根康弘(なかそね やすひろ) 見面,猶毋過日本hām台灣無邦交,所以這是無可能ê代誌;不而過張超英透過民間ê朋友,安排兩人非正式ê見面。彼工,中曾根康弘hām秘書一組,宋處瑜hām張超英一組,經過巧妙ê安排,tshiāng-tú-tshiāng--ê tī高爾夫球場ê第九洞歇睏站相tú,見面三十分鐘後,鬥陣hip相發表tī日本ê各大報,造成日本政界ê轟動kah中國ê抗議。這擺ê安排是高度ê秘密--ê,連駐日本大使lóng mā hőng掩崁,這種脫離外交倫理ê行動,mā sī造成後來張超英被迫辭職ê原因。

十年後,張超英應日本新聞界ê要求恢復公職,再度擔任駐日ê新聞處長, mā兼任東亞關係協會駐日代表處ê顧問,推sak台日關係一直到退休為止。


張超英mā捌透過關係,安排著日本文學界ê出名人─江口克彥,經過祕密ê來台灣幾落回,完成了李登輝ê日文自傳《台灣ê主張》,這本冊tī日本足搶市(tshiúnn-tshī),賣20幾萬冊,李登輝liâm-mi成做日本人tsông-pài ê對象,甚至得著「台灣ê哲學家」ê好名聲。


張超英退休後移民去紐約,幫贊夫人顏千鶴做台灣人公共事務協會FAPA ê外交工課。顏千鶴tī紐約ê圖書館食頭路ê時,薪水比張超英tī新聞界ê加兩倍hiah濟;伊ê老爸是白色恐怖ê受害者,iā sī被迫流亡海外ê烏名單人士。千鶴平常關心政治受難者,mā是熱心參與FAPA ê會員。2007年張超英發現得著肺癌,性命tshun三、五個月niā-niā。自彼當時開始,伊愛kah時間比賽,一方面化療,一方面規畫tī FAPA協會成立「張超英獎」,伊捐出60萬美金來鼓勵台灣ê媒體提升品質。張超英tī生前特別指名第一屆ê獎項ài hōo金恆煒,伊認為金恆煒先生以外省人ê背景做新聞ê工課,一直宣揚台灣獨立ê理念,值得眾人ê肯定。


陳柔縉執筆,張超英ê自傳《宮前町九十番地》hām老爸ê著作《勿忘台灣,落花夢》。 圖片來源:麥田出版

2013年顏千鶴kā ta-kuann 張月澄tī 1947年出版ê著作「勿忘台灣,落花夢」重新出版,這本冊tī早期hōo國民黨查禁沒收。文章內底寫著,認中國做「祖國」是一場惡夢;伊強調台灣人愛團結,做伙kā台灣建設做美麗ê家園

張超英hām牽手顏千鶴。圖片來源:中央社

張超英期待台灣會當「減一寡仔功利,加一寡仔超然客觀,減一寡仔藍綠,加一寡仔uì社會付出ê熱情」。伊ê一生堅持做「著」ê代誌,只要是為自由、民主kah公義,無論sī啥物黨派伊lóng ē kā鬥相共。伊tō是一个遐爾仔無計較koh有正義感ê人。


9 views0 comments

Komentarze


bottom of page