top of page
Search

011 號做「台灣先生」ê荷蘭大使胡浩德

Updated: Oct 8, 2021

文稿編寫:許倩瑜、郭孟樺 校對:林琪蓁、吳鈺瑾


想欲知影為siánn-mih一个荷蘭大使會hőng號做「台灣先生」?這位「台灣先生」koh出了一本冊叫《真情台灣》,內底是寫siánn-mih?請來聽這禮拜「台灣先生:荷蘭大使胡浩德」ê故事。「看不懂台語文,讓李老師念給你聽,podcast click here


記持超人展外交長才

「台灣先生」荷蘭大使胡浩德(Oô Hō-tik, Menno Goedhart),胡大使sī 1947年tī荷蘭海牙出世--ê。1979年進入khì荷蘭經濟部工作,mā bat hōo政府派khì巴黎做六年ê外交,伊ê夫人非常kah-ì 法國浪漫ê情懷。胡大使tùi橋牌(Bridge)tsio̍k 有 tshù-bī,bat khì hőng 選入khì荷蘭國家代表隊。胡大使遺傳著in tau 特別ê好記持,一禮拜使用ê 120副牌,伊lóng ē-kì-tit 每一副牌出牌ê順序,有這種天生ê才調,連戰連勝。

圖片來源:www.thinkingtaiwan.com

一步一跤印發現台灣

2002年,胡大使被派來台灣做荷蘭駐台灣投資辦事處ê代表。猶未來台灣進前,伊tùi台灣一點仔tō bô了解。伊kā每禮拜上班ê日子調整做連休三工,通好四界khì台灣tshit-thô,suah發現著台灣有真濟荷蘭人留--落-來ê 跤跡。譬如講,屏東八寶宮(Pat-pó-kiong) 祭拜ê 主神竟然是紅毛荷蘭公主。公主sī來台灣tshuē愛人ê時,tī墾丁ê海邊發生海難,kah五十,主神幾名荷蘭人被原住民殺害,公主託夢愛kā伊入廟祭拜。另外,雲林水林鄉有綠佑將軍廟(Li̍k-iū-tsiong-kun-biō)是荷蘭將軍Leo。Leo是為著beh做公親來平息水林鄉ê車港地區有相搶鹿仔皮生理地盤、互相sio-phah ê代誌,想bē到公親變事主,suah khì hōo雙方kā伊拍死,不幸喪生。後--來,mā 是 Leo託夢愛kā伊入廟祭拜。猶koh有屏東林邊慈貞宮(Tsû-tsing-kiong)ê荷蘭女醫生,是原住民Makatao(馬卡道)族ê守護神。平埔族人感念荷蘭女醫生tùi醫療濟世ê精神,kā伊立廟祭祀。台南四草大眾廟(Tāi-tsiòng-biō)祭拜三百五十年前荷蘭kah鄭成功作戰死亡ê荷蘭軍士ê遺骨,每年定時普渡。胡大使看著真正感動,tō請求廟方會使hōo伊每年鬥陣參加普渡荷蘭軍士ê祭典。

吉露村族人hōo 胡浩德夫婦「摸陶壺」,代表胡浩德完成「認祖」。(自由時報記者侯千絹攝影)

做原住民的紅毛親情 有一改,伊khì魯凱原住民山區旅行ê時,khì hőng認做紅毛親情。代誌sī án-ne--lah:一百年前有一个荷蘭少年家來過山區,娶著頭目ê查某囝做牽手。這位囝婿ê魯凱名號tō叫做Daganau。伊帶來真濟金屬玉品kah來福獵槍,伊mā扶弱濟貧,tsia ê事蹟到今猶流傳--落-來。In tshuā胡大使入khì族人tsiah會使入khì ê祖靈厝,tī hia靈休,大使tī厝內有感受著魯凱祖先誠懇ê心意,in mā kā胡大使尊作部落長老,號名叫做Daganau,kah較早hit ê少年家仝名。胡大使tńg-khì到厝--裡,查著荷蘭東印度公司tī 1651年進入khì魯凱山區,有kah魯凱人發生流血衝突,tùi魯凱人血腥對待。了後,胡大使揣一工下晡khì到台東卑南鄉利嘉溪ê達魯瑪克部落,khì kā in會失禮,為三百五十年前ê不當對待,握手講和,進行鬥陣啉仝杯酒ê和平儀式。Tī tsia伊收一个真gâu講英文ê契小妹,魯凱部落頭目古明德mā贈送隨身ê傳統佩刀hōo伊。

胡浩德先生2010年出版台灣遊記「真情台灣」

《真情台灣:荷蘭駐台代表胡浩德的台灣遊記》

胡大使tùi荷蘭kah台灣ê貿易有真大ê貢獻。荷蘭是咱台灣tùi歐洲貿易業ê第二名,台灣mā利用荷蘭先進ê物流系統kah地理優勢,kā台灣ê產品進入khì歐洲各地。胡大使kā台灣囡仔khì荷蘭留學ê獎學金由一年200萬提升到1400萬,hōo咱ê子弟通好khì荷蘭留學。胡大使研究荷蘭統治台灣ê時,彼時ê主民大部分lóng 是原住民,所以伊定定khì拜訪原住民部落,有Drekay(魯凱族)、Cou(鄒族)、Amis(阿美族)、Pinuyamayan(卑南族)、Siraya(西拉雅)、Bunun(布農族)、Tayal(泰雅族)等,交了真濟朋友,寫了一本冊叫做《真情台灣:荷蘭駐台代表胡浩德的台灣遊記》。這本遊記tùi台灣kah荷蘭雙方互相ê了解有tsio̍k大ê幫贊。2010年,胡大使ê任期到--ah,為著beh繼續研究荷蘭統治台灣ê 跤跡,伊申請台灣永久居留權,通好駐在留tī台灣。成功大學邀請胡浩德做駐校學者,胡大使mā tī成功大學設立「荷蘭遺跡台灣研究中心」。仝年,伊得到總統頒發ê紫色大綬景星勳章,肯定伊推動台荷關係ê貢獻。

台灣kah荷蘭仝款有海洋國家的性格

胡大使mā見證著台灣不斷提升民主ê過程,不時tī國際外交ê機會,仗義為台灣發聲。伊mā 是台南ê榮譽市民、高雄ê榮譽市民kah觀光大使、行政院文建會文化親善大使,koh得到經濟部ê經濟專業獎章。咱台灣bat tī 1624年成做荷蘭三十八年ê殖民地,自從荷蘭離開台灣了後,三百年來lóng無koh交集。一直到1970年,全球第一名ê荷蘭Philip公司來台灣投資2000萬美金,tsiah開始koh交流。自án-ne,台灣五十年來,無論tī貿易、生物、科學、半導體kah荷蘭有誠濟ê合作,咱台灣mā利用荷蘭phah-khui歐洲ê市場。Hōo人號做「台灣先生」ê胡浩德大使,伊講台灣hām荷蘭lóng 是細koh強ê國家,有真好ê海港kah做貿易ê才調,mā重視下代教育,有國際視野ê共同點,mā仝款有海洋民族開放、吸收、tshun-kiu ê性格。

2011年胡浩德先生得到「文化親善大使獎」(圖片來源https://newnet.tw/Newsletter)

凊心--ê離開台灣留遺憾

這位上有台灣氣口ê退休大使,本成是拍算欲長期--ê tuà tī 台南--ê。M̄-koh tuà 無一年tō暗然離開台灣,去到法國ê巴黎--ah。這到底是啥物原因--neh?好朋友盧芳蕙表示,十幾年前荷蘭代表處bat捐hōo台南市政府一千萬做為整理德記洋行kah荷蘭治理台灣ê展覽品,beh hōo台灣人了解400年前荷蘭時代ê狀況,這个重要ê展覽suah突然間--ê hőng 拆掉去,市政府ê理由是展覽品siûnn過舊,這種無重視捐獻人ê感受,伊用上強ê字crazy. terrible等來表示憤慨。

猶有,舉辦濟年ê荷蘭日mā hőng 取消去,市政府無koh繼續聘請伊做顧問。Tsia--ê攏會影響伊做外交ê工課。成功大學bat答應伊若留落來台灣,會聘請伊做駐校學者mā無影。種種ê原因hōo這位「榮譽市民」凊心--ê離開了台灣。

台南榮譽市民胡浩德tsham 西拉雅囝婿萬益嘉合作發表西拉雅音樂專輯 (圖片來源 台南市政府網站)

咱台灣是海島型ê國家,kah世界各國建立關係是尤其重要,若是有外國人士欲替咱做外交是求之bu̍t得ê代誌。M̄-koh 為著欲kā外國人才留tī台灣,政府官員mā毋通過度--ê提出條件兼保証;咱愛知口頭ê承諾mā是一種契約ê行為,到時若無法度遵照約束,當事人當然是會使解除契約--ê。胡浩德大使ê突然離開,hōo台灣失去一个為台灣發聲ê外國人,也是外交損失。Tī 這擺ê教示中咱愛tshue出如何kā外國人ê專業人士,留tī台灣ê政策。

32 views0 comments

コメント


bottom of page