top of page
Search

010 蛤仔蘭的蠟燭光 陳五福醫師

Updated: Sep 29, 2021

文稿編寫:洪偉婷 校對:劉嘉佳、郭孟樺

一二三四五,號tsi̍t个好名ū祝福! 請聽咱台灣ê史懷哲「五福」醫師如何用一生來奉獻hōo盲胞 「看不懂台語文,讓李老師念給你聽,podcast link

第五个後生 號名做「五福」 1918年陳五福醫師出世佇宜蘭羅東,伊sī厝內káu个囡 (gin) 仔ê屘囡 (ban-kiánn), iā sī第五个後生,所以號名做「五福」。

台北帝國大學畢業了開設五福醫院 伊對台北高等學校畢業了後考入--去帝國大學醫學部,畢業了後繼續留佇台大病院ê眼科做主任醫生。 1946年28歲當年伊ê三兄不幸佇咧第二次世界大戰過身--去,戰爭了後為tio̍h欲照顧序大tō轉去故鄉羅東開設「 五福醫院 」,1946年底hām三峽眼科名醫陳文贊ê查某囝陳連年小姐結婚。

行走偏鄉的仁醫 彼當時仔是猶無健保ê年代,陳醫師定定騎一台鐵馬四界khì 幫人看病,除了羅東市區以外,嘛去蹛足濟泰雅族原住民ê寒溪往診,嘛捷捷--á去偏鄉ê所在服務;伊便若拄著散赤ê病人,毋但 (m̄-nā) 無欲收錢koh ē 挈錢 (khe̍h-tsînn) kah in 幫贊,逐擺伊接觸tio̍h目睭看無ê患者,看in彼款面憂面結、不安ê面容,攏想tio̍h毋知會使為in做啥物--neh? 心內嘛漸漸有tsi̍t个beh幫助盲人ê願望kah計畫。

創立「慕光盲人習藝所」 1959年陳五福醫師佮伊ê牽手陳連年女士佇羅東創立「慕光盲人習藝所」,每年招生二十名盲人,提供吃、蹛、穿、用ê一切費用,聘請了留日ê掠龍師傅、kah五位特殊教育專家傳授日文、點字ê讀kah寫ê技巧、掠龍ê技術、解剖學、音樂、體育⋯等等ê智識;兩年畢業後koh替in申請國家掠龍ê認證,tō會使開業做生理、維持家庭生活。雖然逐年攏愛開四百guā萬,但是六十年來造福足濟盲人同胞kah in ê家庭。

堅信基督信仰使人得救

陳醫師sī虔誠ê基督徒,伊認為「心靈ê得救比病痛ê解脫koh kah重要」,所以逐工透早攏會主持「慕光盲人習藝所」 ê早會,拜六猶會邀請羅東教會ê牧師來主持禮拜,講聖經ê話語、唱聖詩鼓勵盲人同胞,幫贊in堅強行出黑暗。

Kah史懷哲以批信結緣 陳醫師因為讀tio̍h tsi̍t篇日本醫師野村實寫ê「史懷哲」ê文章,伊tuā受感動tō用德文寫批hōo史懷哲,想袂到竟然收tio̍h史懷哲tui非洲寄--轉-來ê回批,tō按呢伊hām史懷哲兩人結下真深ê緣份,前後通批攏總六年ê時間;雖然佇史懷哲在生ê時in一直無機會見面,猶毋過1965年史懷哲過身了後,有交代秘書阿莉小姐kā伊用過部份ê物件、kah親身簽名ê十字架送hōo陳醫師做紀念,鼓勵陳醫師繼續關懷盲人。

陳醫師對眼科ê發展mā ū真大ê貢獻,除了全心投入去學術研究、寫論文以外,伊iā發明足濟項眼科檢查ê醫療器材,尤其是彼个「黃斑部檢查儀」ē當冗早(liōng-tsá)發現病人ê問題,彼當陣這ê發明捌 (bat) 上 (tsiūnn) 過國際ê眼科醫學雜誌,得著世界ê對重 (tuì-tāng) 。

施比受更有福

另外,他khui ê五福化學製藥廠主要sī 研究hām生產目藥水,順紲mā會使提供盲胞就業ê工作機會。雖罔伊晚年 (buán-liân) 因為肝癌退休,陳醫師為tio̍h欲傳接史懷哲ê精神,也(iā)是四界去演講、宣傳幫助弱勢ê理念。「慕光盲人習藝所」佇成立15週年ê時改名做「暮光重建中心」,1997年陳醫師過身了後,目前sī伊ê囝婿眼科博士林逸民leh管理,「暮光」六十外年來造福tsiânn千个盲人同胞。

Tiàm中心內底ū掛一幅 (tsi̍t pak) 書法寫tio̍h「施比受更有福」;咱對陳醫師一生無私奉獻、謙卑關懷ê精神,tsin-tsiànn看tio̍h tsi̍t句話ê價值kah意義。

29 views0 comments

Comments


bottom of page