top of page
Search

007 外省人、台灣心的人格者-陳師孟教授

Updated: Sep 8, 2021


文稿編寫:劉嘉佳 校對:洪偉婷

拍破刻板(khik-pán)印象ê「外省人」 伊ê阿爸拒絕權勢ê幫贊;伊ê阿公因為對國民黨凊心,以死明志,自殺身亡。Tī in 身上攏有一種高尚ê情懷,按呢陳師孟教授koh是一ê按怎ê人--leh?伊佮國民黨、民進黨ê關係koh是啥款? 「看不懂台語文,讓李老師念給你聽,點這聽podcast

tī美國出世

陳師孟教授是tī美國出世--ê。一歲ê時,伊ê老爸陳遲tuì美國Cornell大學讀了農業研究,beh𤆬某仔囝倒轉去中國,殊不知tī-leh船頂ê時陣,聽著中國已經hōo共產黨霸佔去--ah,只好tsuán來台灣避難。

蔣介石文膽-陳布雷ê孫仔

來到台灣了後ê陳遲,用Cornell農業碩士ê學歷tshuē著台南糖廠廠長ê工課(khang-khuè)。陳遲ê老爸陳布雷是蔣介石的文膽,有關蔣介石的演講、文章、政策,攏是出自陳布雷先生ê手。


伊對國民黨高官貪污、貧惰(pîn-tuānn)訓練軍隊、連戰連敗遐--ê現象真正有夠凊心--ê! 蔣介石定定一意孤行,無愛聽幕僚ê意見,國民黨的高官koh紛紛投向共產黨ê狀況;陳布雷只好以死明志,自殺身亡。蔣介石失去一个大將,心頭內誠自責,想beh用伊ê權勢照顧陳遲但是hōo陳遲拒絕,甘願tī台糖做一个小小ê廠長;tō按呢蔣介石就無閣kah陳--家ê人見面--ah。

講台灣話、食台灣米、佇台南大漢 陳師孟教授tuà佇台南ê庄跤,攏sī講台灣話、食台灣米kah台灣囡仔sńg大漢--ê,伊一直攏kā家己當作是台灣人。陳師孟教授的兩个叔伯嘛ū來到台灣,一个是做立法委員、另外一个是佇國民黨中央文工會(中央文化工作會親像tsit-má ê文傳會)做主管,in ê囝兒佇這款背景當中大漢,過著高尚、優越感ê生活,造成價值觀對弱勢ê關懷khah不夠,只是一直認同中國是in ê祖國;這kah陳師孟教授對台灣這塊土地ê認同完全無仝。

做台大經濟系教授時參與反對運動

陳師孟教授tuì台南一中畢業了後考--入-去台大經濟系,嘛佮逐家仝款加入國民黨做黨員;suá--落-來出國去Ohio讀著經濟博士,1978年倒轉--來台大經濟系做教授。1980年伊開始做三民主義ê研究員,才發現有一寡代誌kah事實無仝、kah伊出國讀著ê嘛無仝。1990年行政院長郝柏村幾若擺tī行政院召開軍事會議,想beh取代總統李登輝ê三軍總司令ê權力,所以陳教授kah足濟台大ê教授起來反對軍人干政。1991年伊參法學界ê林山田教授等等tsi̍t陣人成立了「一〇〇行動聯盟」反對刑法一百條。(這个刑法一百條控制人民ê思想、海外ê言行,設一个海外烏名單檔案。)仝一年,伊嘛順suà退出國民黨。

擔任台北市副市長、總統府秘書長

1992年陳師孟參加外省人台灣獨立促進會,仝一年閣擔任民進黨ê秘書長。1994年阿扁請伊做台北市ê副市長;tī in兩个ê合作tsi-hā,台北市得著百分之七十幾ê支持度,是歷史上上讚ê市政。2002年阿扁當選總統,請伊做總統府ê秘書長;2004年伊做第一任凱達格蘭學校ê校長。

擔任監察委員 2011年台南ê王定宇beh參加立委ê提名,毋過民進黨無考慮著優秀ê人選,ngē beh提名山頭派系,所以陳教授tō退出民進黨。2018年小英總統提名伊做監察委員,伊iáu-bē就任tō先發表,nā伊上任 beh hōo咱ê政治生態平衡,辦藍不辦綠。2019年伊想beh調查「馬英九涉洩密案」彼个判馬英九無罪ê法官唐玥,毋過這項代誌予司法部長kah其他法官連名kā伊反對,講伊佇咧傷害司法。這項代誌hōo伊足受氣(siū-khì)堅持辭職落台,理由是「毋知為何而戰」。

無愛享受既得利益ê人格者

陳師孟雖然有國民黨基本教育派ê正統,毋過伊甘願放棄特權,向黨權ê怪獸挑戰,雖罔是拼kah遍體鱗傷,明知不可為而為之,猶是不斷接受新ê任務kah挑戰,對台灣ê政治文化𤆬--出一片清新ê風格。


38 views0 comments

Comments


bottom of page