top of page
Search

001政治受難者的庇祐者:人權鬥士田朝明(Tiân Tiau-bîng)

Updated: Jul 27, 2021

文稿編寫:劉嘉佳 校對:洪偉婷、郭孟樺

田朝明醫師kah田孟淑翁仔某 (ang-á-bóo)

「老少配」kám是現代人ê專利?七十年前,tō ū-lâng 勇敢爭取家己ê愛情,閣用tsi̍t 世人維護台灣ê人權。遮爾á勇敢ê民主鬥士是啥人?李贊星老師講予你知! 看不懂台語文,讓李老師念給你聽,點這聽podcast


弱勢ê守護者

田朝明先生tī日本東京醫學院畢業了後,tú-tio̍h第二次世界大戰結束,日本彼當時經濟tsiânn 䆀,tsiânn濟難民lóng無飯通好食,甚至無力身軀頂ê胡蠅趕走,看tio̍h這个慘淡ê狀況,田醫師就立志beh做一个弱勢ê守護者。 音樂kah哲學來牽線 三十三歲伊轉來到台灣ê診所工作,伊tsah tsiok濟冊kah唱片,所以定定ē邀請地方ê人士,鬥陣來聽音樂、討論讀冊ê心得。Tī-leh音樂欣賞ê時,田醫師提一本哲學ê冊,叫做”銀ê湯匙仔”,借hōo田孟淑小姐看,兩个tō開始si̍k-sāi。田醫師拄好有si̍k-sāi一个朋友叫做田先生,田先生有一个查某囝,想beh去考法學院,恐驚ē考袂牢,問田醫師會當kā查某囝課業輔導--無?這个查某囡仔就是田孟淑小姐,機會難得,田醫師就馬上答應--ah!


老師學生鬥陣研究學問,日久生情,兩个人ê興趣kah價值觀仝款,情投意合,就開始談戀愛,嘛不管相差十六歲猶閣仝姓--ê。彼當陣,仝姓ê人bē當婚配,女方ê家長反對in兩个人交往,經過朋友、親情ê遊說,kā伊老爸苦勸講:「老翁(ang)疼tsínn婆,田醫師會kā恁查某仔疼命命--啦!」最後田先生答應至少mā愛高中畢業、滿二十歲以後才會使成婚。 人二室是抓耙仔

彼當陣是威權戒嚴ê時代,sì-kè 攏是抓耙仔,田醫師tī花蓮公立病院上班ê時陣,kah同事講tio̍h東京廖文毅發起台獨運動ê代誌,hōo人偷聽著,就去人二室報告。人二室是一个情報單位,tī每一个組織攏有派人tī 遐監視你ê思想kah行動。Hōo抓耙仔報去了後,田醫師就bē當去公家機關上班--ah。田醫師只好共伊ê田地賣掉,開一个私人診所。


反抗威權:kan-na beh講台灣話 自án-ne田醫師就開始無愛講北京話,kan-na講台灣話niā-niā,厝內底伊無tshāi電視,無愛hōo伊ê囝看電視,驚去hōo國民黨洗腦tio̍h。雙十節咱攏被迫愛掛車輪牌ê國旗,伊tō kā這个車輪牌ê國旗掛顛倒pîng。


食苦當作食補

田醫師過tio̍h一个清教徒彼款清苦ê生活,嘛教示家己ê kiánn-lî愛會當受苦,kā食苦當作食補,身軀頂bē使tsah買sì-siù ê錢。伊講mài食siunn好,若是hōo人抓去關ê時,按呢才ê慣習,伊不管時攏想著會予人抓去關。


長期關懷政治受難者

伊誠愛讀哲學ê冊,哲學ê理念kah修養對伊社會關懷ê工課有真深ê影響。彼當時,他對李萬居、郭雨新、雷震tsia--ê前輩攏足欣賞,尤其雷震是外省人,毋過對台灣民主ê活動有誠大ê貢獻。In兩个翁仔某對政治受難者tsiok 關懷。彼當陣,in ê診所tī-leh雙城街,定定有政治救援人士tī遮聚會,tsham-siông愛救啥人,in兩个翁仔某真勤儉,毋過對受難者攏出手大方。有一擺,in聽著鄭南榕(Nylon) ê雜誌社財務有困難,伊就趕緊去外面tsông-tsînn,去借一百萬交hōo Nylon。 Nylon講:「田爸爸,你做誠濟代誌,嘛需要用錢,你若予我遮ê錢,你手頭會誠ân--lah!」所以tō kā一百萬還予田爸爸。


田媽媽個性外向,真愛打抱不平,性情真活潑,每擺若有伊tī ê時陣攏ê帶動氣氛。自1986年開始,若有民主運動ê時,攏會看著伊tī第一線遐出現。每年中秋節,田媽媽攏會做月餅,送予遐ê良心犯;五日節攏愛包六百粒ê粽,送去牢房ê內面,予受刑者趁燒通食。田爸爸會曉講日語kah英語,語言對外聯絡幫助真大,經過伊ê tsáu-tsông,lán台灣人有tsi̍t-kuá 政治受難者,包括謝聰敏、魏廷朝,攏受tio̍h伊ê關心,ka-tsài 按呢才bē hiah-nī-á 艱苦。


八十年代末期,美麗島事件受難者,田媽媽定定去監獄共in 探監。


全美台灣人權獎ê得主

1991年,in兩个翁仔某,去予人選做全美台灣人權獎ê得主,得獎ê理由是in對抗威權統治,對台灣行向民主人權ê社會有誠大ê貢獻,田媽媽親身去Georgia, Atlanta 領獎,接受tio̍h在場台灣人o-ló ê pho̍k-á-siann、掌聲久久無停。


Lán beh tī遮對這个無私疼痛台灣六十年、真心大愛ê兩个翁仔某致敬。

編輯:沈宇蘋

229 views0 comments

Comments


bottom of page