top of page
Search

008 台灣語言學之父:小川尚義

Updated: Sep 23, 2021


文稿編寫:林琪蓁 校對:吳鈺瑾、許倩瑜


用三十年ê心血編《台日大辭典》ê小川尚義(Sió-tshuan Siōng-gī, Ogawa Naoyoshi) 「看不懂台語文,讓李老師念給你聽,點這聽podcast 毋管父母反對 決心去台灣

Ogawa Naoyoshi (photo from Wikimedia)

1896年日本領台第二年,小川尚義先生tī東京帝國大學文學部語言科畢業。伊上課ê時陣bat聽tio̍h老師上田萬年講,學台灣話tuì漢語ê研究有真tsē pang-tsān,伊tō有去台灣ê phah-sǹg。 Hit當陣仔第一任ê台灣總督樺山資紀想講:台灣人lóng是講北京話。Tō tshuā 成百位北京話專家,鬥陣到台灣。Tsiah發現台灣人bē-hiáu講北京話,而且in有二十幾種話teh流通。樺山資紀知影beh hōo四百萬ê台灣人學國語(日語)是真困難ê代誌,不如編輯一本正確ê、對譯ê辭典,kā日語kah台語互相翻譯,所以總督府ê民政廳tō邀請語言專家小川尚義來台灣協作編輯辭典。但是小川ê爸母反對,因為幾個月前,有六个日本老師被殺害。M̄-koh小川真kah-ì台灣多元語言ê環境,伊tō無顧tio̍h爸母ê反對,來台灣就職。

毋驚危險 sì-kè去做田野調查

小川尚義嚴守學術田野調查ê方法,一步一跤印,sì-kè去做田野調查。有當時仔,一个人到深山林內。hit當陣仔lán台灣ê治安無 kài guā好,定定聽tio̍h日本人被殺害ê新聞,所以tī tsia做田野調查是一項真危險ê工課。

小川翻譯杜嘉德(Carstairs Douglas)牧師所編ê《廈英大字典》。內面收tio̍h泉州腔、漳州腔、廈門腔ê差別,對小川tī台灣做語言工課有真大ê pang-tsān。1907年,第一本ê《日台大辭典》完成,這時,伊ê任務應該是完成--ah,但是伊對高砂族ê語言tsiânn有趣味,tō繼續留--落-來做研究。


photo from https://blog.xuite.net/shine.taiuan/twblog/131959394
1897年 小川尚義和他的「發音人」吳金達(Iban)。

第一ê研究平埔族語言ê學者

小川尚義mā是第一ê研究平埔族Pazeh(巴宰語)ê學者。1930年,出版Paiwan(排灣)語ê語集,koh去hőng聘任做tú開始設立ê台北帝國大學語言學ê教授。 1931年,出版Atayal(泰雅)族ê語集、《台日大辭典》上冊;1932年,出版《台日大辭典》下冊。這本台灣語言學ê舊作,攏總收錄tio̍h九萬條詞條,包括台語、客語、華語、南島語。伊用日語ê五十音做主音,台語kah日語互相翻譯。這本辭典收集學術性ê用語、地方仕紳ê用語、平民百姓、凡夫走卒ê話語,到tshò-kàn la̍k-kiāu ê話mā lóng有收錄--起-來。這本辭典用三十年ê心血記錄tio̍h台灣ê語言kah文化,ē-sài講「前無古人,後無來者」。


《台日大辭典》已經由台語運動家林俊育(Lîm Tsùn-io̍k)翻譯tsiânn-tsò台語文,方便逐家tī線頂使用(https://taigi.fhl.net/dict/)。 《原語台灣高砂族傳說集》

1933年,小川出版Amis(阿美)語集。1935年,用十二種高砂族語出版驚世之作——《原語台灣高砂族傳說集》,得tio̍h日本文部科學省ê文史賞,mā去hōo日本學院選入去做院士。1935年,告老還鄉,離開有四十年感情ê台灣,去四國松山市。1938年,tī日本,伊mā繼續整理田野調查後ê文稿,陸續出版。有高砂族語言分佈圖、台灣語言使用分佈地圖,mā修訂《台日大辭典》。

著作成做後世研究南島語言的寶藏

1970年,世界當leh時行研究南島語言ê時陣,小川尚義南島語言ê研究hōo美國南島語專家Mr. Isidore Dyen發現tio̍h,kā i隆重紹介hōo世界ê學者,自án-ne,台灣ê南島語言tō行出世界,受tio̍h國際學者ê認同、重視。美軍轟炸東京ê時陣,小川ê住地mā受tio̍h災厄,好佳哉,大部分ê資料lóng已經存放tī東京外國語大學亞非語文化研究所保留。台灣ê語言學者每年mā lóng會去hia做研究、收錄。部分流傳tī民間ê資料,mā由台大圖書館買--起來收藏。

小川尚義用一生ê青春kah心血,用上tíng-tsin ê態度、上嚴肅ê研究成果,留hōo台灣一份豐富ê文化財產。Lán tī tsia來kā伊行禮、說謝。

Lán後禮拜二tsiah koh來坐!


57 views0 comments

Comments


bottom of page