top of page
Search

004乞食ê守護神 施乾夫婦

Updated: Aug 16, 2021

文稿編寫:洪偉婷 校對:劉嘉佳、郭孟樺

出世tī好額人兜ê少爺,伊suah 願意為著照顧乞食放棄四序ê生活。伊ê某mā對日本來參伊做善事?!in愛tsham乞食同齊生活、食仝款ê食物、tuà仝款ê厝,koh愛thè乞食洗身軀、煮飯,實在是傷有愛心--ah。 「看不懂台語文,讓李老師念給你聽,點這聽podcast

淡水富家子弟對散凶(hiong)人ê愛 施乾先生是佇滬尾出世ê tsi̍t ê富家子弟,(滬尾也tō是這má台北ê淡水)伊tuì公學校畢業了後考入去台灣總督府工業研究所讀冊,優秀ê成績畢業;紲--落-來佇臺灣總督府任職,負責工商調查和統計,過tio̍h高薪、高尚ê生活。伊佇艋舺做工商調查ê時陣,發現台灣同胞的貧困散凶(hiong)、流落街頭,衫á褲破糊糊、無物件通食,大部分攏是毋捌字也(iā)沒法度趁食,伊定定提錢予乞食去看病、kà乞食gín-á捌字。


1923年伊24歲ê時為著beh照顧較濟乞食,佇艋舺ê郊區(tsit-má ê大理街)買tsi̍t-phiàn地成立一个乞食寮「愛愛寮」,伊kà乞食做鞋、編草笠á、種菜、飼豬⋯予乞食ū自立更生ê能力。施乾先生kah伊ê某囝tsham乞食同齊生活、食仝款ê食物、tuà仝款ê厝,予in感覺眾生平等、世間ū溫暖。施乾ê義行予來台灣𨑨迌ê日本大文學家菊池寬發現,經過調查了後伊寫tsi̍t篇文章tuì日本ê報紙發表,讀者看liáu非常感動、紛紛捐款贊助,連日本宮內省ê天皇mā每年發5百箍ê補助金支持施乾ê義行。1930年koh得著天皇ê 召見(tiau-kiàn)並賞賜獎金,可惜無guā久夫人謝惜女士因為操勞過度煞(suah)過身去。

京都富家千金繼承遺志

施乾一个人beh照顧兩百guā ê乞食實在有夠忝頭--ê,經過家族ê紹介去熟似tio̍h日本京都好額lâng ê 查某囝清水照子。照子tuì施乾ê義行非常贊同、欽佩,毋管pē-bú反對嫁來台灣照顧施乾kah兩百guā ê乞食,thè乞食洗身軀、煮飯,親切ū禮貌、盡心奉獻,是tsi̍t ê罕得ê富家千金小姐。1944年施乾因為心臟病發作煞(suah)過身--去。 1945年二次世界大戰後日本戰敗放棄台灣、換蔣家政權佔領台灣,照子毋甘放捒親像親人ê乞食,她放棄日本籍、改名叫施照子,繼續留佇台灣照顧無依倚靠ê乞食。


1951年佇愛愛寮財務上蓋困難ê時陣,上帝派tuì美國來ê孫理蓮牧師娘,伊及時伸出援手替愛愛寮申請tio̍h美援,tō按呢照子決定受洗tsiânn-tsò基督徒,mā逐工tshuā領逐家祈禱,感謝上帝ê恩典。無欲接受採訪ia̍h-sī獎牌

2001年92歲ê照子女士佇安詳中過身,tsit ê 日本來--ê台灣人,70年來以「大愛無國別」ê精神照顧孤苦ê乞食kah老人,伊無欲(bô-beh)接受獎牌、iā無欲接受採訪,只是gōng-gōng--á做,無怨無悔奉獻hōo台灣。照子過身了後,愛愛寮(tsit-mà叫做愛愛院)kau-hōo後生施武靖先生接手做院長,施乾ê兩个查某囝嘛攏蹛佇愛愛院幫忙奉獻kàu75歲退休為止,會當講in-tau兩代人攏為著台灣tsia--ê無倚靠ê乞食、老人服務。

清水照子改姓做施照子

93 views0 comments

Comments


bottom of page